ARVONNAN SÄÄNNÖT 

1. Järjestäjä 

Kalevala Koru Oy (”Kalevala Koru” tai ”järjestäjä”), 
Hankasuontie 11 
00390 Helsinki, Suomi 

2. Arvonnan alkamis- ja päättymispäivä 

Myyntikilpailu on käynnissä 13.11.-24.12. 2023 klo 23.59 asti (GMT+2). 

3. Arvontaan osallistuminen 

Myyntikilpailuun voivat osallistua kaikki Kalevala Korun jälleenmyyjien palveluksessa työskentelevät myyntihenkilöt. Kilpailuun osallistutaan täyttämällä ilmoittautumislomake. Osallistuminen on vapaaehtoista ja edellyttää arvonnan sääntöjen hyväksymistä. 

 4. Palkinnot 

Taso 1: Myy vähintään 3 000 € (alv 24 %) Kalevala-tuotteita ja saat lahjaksi hopeisen Kesäyön ruusu -riipuksen, svh 120 € *). 

Taso 2: Myy vähintään 8 000 € (alv 24 %) Kalevala-tuotteita ja saat lahjaksi hopeisen Kesäyön ruusu -kaulakorun, svh 240 € *). 

Lisäksi kaikkien myyntikilpailuun osallistuneiden kesken arvotaan: 

1: Björn Weckströmin suunnittelema Galaktiset Huiput -kaulakoru, svh 2470 €. 

2: Kolme erilaista lahjakorttia, jokainen arvoltaan 100 euroa.  

Lahjakortti 1 toimii maksuvälineenä S-ryhmässä, lahjakortti 2 K-ryhmässä ja lahjakortti 3 Marimekolla. 

*) Palkintotasot 1 ja 2 eivät ole kumulatiivisia vaan palkintojen arvo kasvaa tasojen mukana ja kukin voittaja saa palkinnoksi yhden tuotteen. Toisin sanoen, saavuttamalla tason 2 tavoitemyynnin saa palkinnoksi hopeisen kaulakorun.  

Palkintoa ei voi muuttaa rahaksi tai muiksi palkinnoiksi.  

5. Myyntidatan kerääminen 

Kalevala tuotteiden myyntejä ei tarvitse erikseen kirjata, vaan kunkin myyjän myynnit tunnistetaan ja raportoidaan kilpailuajan päätyttyä keskitetysti myymäläketjun kassajärjestelmästä, tai itsenäisten myymälöiden osalta koottuna myyjittäin.  

Raportit tulee toimittaa viimeistään viikon 1/2024 aikana. 

6. Arvonnan suorittaminen ja voittajille ilmoittaminen 

Myyntipalkinnot lähetetään myymälöihin helmikuun 2024 aikana ja myymälä huolehtii palkintojen jakamisesta oikeille henkilöille. 

Kaikkien osallistujien kesken kohdassa 4 mainitut palkinnot arvotaan 31.1.2024 ja voittajille ilmoitetaan voitosta henkilökohtaisesti. Arvonnan suorittaa Kalevala Koru Oy:n edustajat. Arvontaan osallistuvien yhteystiedot perustuvat osallistumisen yhteydessä annettuihin yhteystietoihin. Mikäli voittajaa ei tavoiteta kahden (2) viikon kuluessa arvonnasta, suoritetaan uusi arvonta. 

7. Arvonnan järjestäjä vastuu 

Kalevala Koru vastaa palkintojen arvon ilmoittamisesta tulorekisteriin. 

Kalevala Koru ei vastaa tietoteknisistä syistä johtuvista ongelmista tai esteistä arvontaan osallistumisessa tai palkinnon vastaanottamisessa. Osallistuja vastaa osallistumisen yhteydessä Kalevala Korulle antamiensa yhteystietojen oikeellisuudesta. 

8. Arvonnan julkisuus 

Arvontaan osallistujat myöntävät arvonnan järjestäjälle oikeuden julkaista heidän nimensä ilman erillistä suostumusta tai korvausta voittaessaan arvonnan palkinnon. 

9 .Muut ehdot 

Osallistumalla arvontaan osallistuja sitoutuu noudattamaan näitä sääntöjä ja Kalevala Korun niiden nojalla tekemiä päätöksiä. Kalevala Koru pidättää oikeuden tehdä muutoksia ilman erillistä ilmoitusta arvontaan, sen sääntöihin, palkintoihin, ajankohtaan tai muihin kilpailun toteuttamiseen vaikuttaviin seikkoihin. Muutoksista ilmoitetaan kilpailun sääntösivulla. Kalevala Koru pidättää oikeuden hylätä kilpailusta henkilöt, jotka ovat rikkoneet näitä sääntöjä, joiden on syytä epäillä käyttäneen epärehellisiä keinoja kilpailuun osallistuessaan. 

10. Tietojenkäsittelyn perusteet 

Tietojenkäsittelyperiaatteet on mainittu Kalevala Koru Oy:n arvontarekisterin rekisteriselosteessa. 

 

ARVONNAN REKISTERISELOSTE 

1. Rekisterinpitäjä 

Kalevala Koru Oy (”Kalevala Koru” tai ”järjestäjä”), 
Hankasuontie 11 
00390 Helsinki, Suomi 

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö 

Tietosuojavastaava 
Aki Mattila 
Tietohallintopäällikkö 

Puhelin +358 (0) 207 611 311 (vaihde) 
Sähköposti: gdpr[a]kalevala.fi 

3. Rekisterin nimi 

Kalevala Koru Oy:n myyntikilpailurekisteri 

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on myyntikilpailuun liittyvän rekisterin ylläpito, myyntipalkintojen toimittaminen, arvonnan suorittaminen ja arvontapalkintojen toimittaminen. 

5. Rekisterin tietosisältö  

Arvonnan toteuttamisen yhteydessä järjestäjä kerää ja käsittelee osallistuvien henkilötietoja arvonnan toteuttamiseksi ja palkinnon luovuttamiseksi. Kalevala Koru voi lähettää osallistujille kilpailun aikana väliaikatietoja tai muuta kilpailuun liittyvää materiaalia sähköpostitse. 

Arvontaan osallistuvien henkilötietoja ei käsitellä mihinkään muihin tarkoituksiin. Käyttäjästä tallennetaan vain hänen itsensä antamat tiedot. Tiedot ovat salaisia ja säilyvät vain Kalevala Koru Oy:n tiedossa. 

Rekisteriin kerättyjä tietoja säilytetään ainoastaan niin kauan ja siinä laajuudessa kuin on tarpeellista suhteessa niihin alkuperäisiin tai yhteensopiviin tarkoituksiin, joihin henkilötiedot on kerätty. 

6. Säännönmukaiset tietolähteet 

Rekisterin tietolähteinä ovat arvontaan osallistuneilta henkilöiltä kerätyt tiedot. 

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset 

Kalevala Koru Oy ei luovuta tietoja ulkopuolisille, mutta Kalevala Koru voi luovuttaa osallistujien tietoja yhteistyökumppaneilleen palkintojen toimittamista varten. Kalevalan yhteistyökumppanit eivät käytä tietoja muihin tarkoituksiin eivätkä luovuta tietoja kolmansille osapuolille. Kalevala Koru voi luovuttaa tietoja viranomaisille voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa. Tietoja ei siirretä tai luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 

8. Rekisterin suojaus 

Kalevala Koru Oy käsittelee ja säilyttää henkilötietoja tietosuojalainsäädännön ja -asetusten mukaisesti. 

Rekisteriä säilytetään sähköisesti ja se on suojattu ulkopuolisilta palomuurein ja muilla teknisillä suojakeinoilla. Rekisteriä ei säilytetä paperitulosteena. Ainoastaan nimetyillä henkilöillä on oikeus käyttää ja ylläpitää rekisterin tietoja. Kullakin käyttäjällä on henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus. 

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista 

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot, sekä oikeus vaatia oikaisemaan, poistamaan, tai täydentämään rekisterissä oleva tietojen käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto. Rekisteröity on itse vastuussa antamiensa tietojen oikeellisuudesta. Rekisteröidyn tulee ilmoittaa, mikäli hänen antamissa tiedoissa tapahtuu muutoksia. Rekisterinpitäjä voi korjata virheellisiä tietoja myös oma-aloitteisesti. 

Pyyntö henkilötietojen korjaamisesta tai poistamisesta on toimitettava kirjallisena ja allekirjoitettuna tässä selosteessa ilmoitettuun rekisterinpitäjän yhteysosoitteeseen. Rekisterinpitäjän yhteyshenkilön tulee voida varmistaa pyynnön esittäneen henkilön henkilöllisyys esim. ennen tietojen luovutus- tai korjaustoimenpiteitä. Rekisterinpitäjällä on oikeus kieltäytyä henkilötietojen poistopyynnöstä, mikäli tiedot ovat merkittäviä erityisen käyttötarpeen kannalta (esimerkiksi laskutus) tai laissa tai asetuksissa on määrätty erityisiä säilytysaikoja käsiteltäviä tietoja koskien. Mikäli rekisteröidyn pyynnöt tietojen raportoimiseksi, muuttamiseksi tai poistamiseksi ovat toistuvia, perusteettomia tai kohtuuttomia, rekisterinpitäjä voi periä pyynnön toteuttamisesta hallinnollisiin kustannuksiin perustuvan maksun rekisteröidyltä, tai kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta.